Wieruszów - galeria zdjęć

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG (REGULAMIN)

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Serwisów który jest określony przez Użytkownika podczas rejestracji;
Login – adres e-mail lub ciąg znaków alfanumerycznych podawany przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie ;
Materiały – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. zdjęcia, opisy tekstowe) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w ramach Serwisów przez Użytkownika;
OWU – niniejszy dokument określający ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy, stanowiący po jego akceptacji przez Użytkownika umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Użytkownik– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej  która zawiera z Usługodawcą umowę na świadczenie usług polegających na  zamieszczaniu ogłoszeń jak i publikacji zdjęć w ramach Serwisów zarządzanych przez Usługodawcę;
Serwisy – platformy świadczenia usług oferowanych przez Usługodawcę, dostępne za pośrednictwem adresów URL https://www.wieruszow.biz/ https://www.wieruszow.info https://www.wieruszow.eu;
Usługodawca – Karol Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PROSOLVE pod adresem 98-400 Wieruszów, ul. Waryńskiego 35F, REGON: 100576702, NIP: 997-007-18-50;
Warunki Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu lub zawarcia umowy o świadczenie usług tj. posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w aktualną wersję jednej z następujących przeglądarek stron www: Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer. Aby utworzyć Wizytówkę w Serwisie, Partner musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.
Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług drogą elektroniczną, pozwalająca na korzystanie przez Klienta usług i funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem zarządzanych przeze niego serwisów. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Serwisu;

II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Akceptacja OWU jest niezbędna w celu założenia przez Użytkownika Konta w Serwisie oraz jej prowadzenia.
 2. Usługodawca udostępnia niniejsze OWU przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści OWU za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. OWU mają zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 4. W ramach Serwisów zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek nieautoryzowanych przez Usługodawcę programów / skryptów, w szczególności zakłócających lub automatyzujących w jakikolwiek sposób korzystanie z oferowanych przez Serwis funkcjonalności, w szczególności takich jak wirusy, boty, inne szkodliwe oprogramowanie i tym podobne.
 5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym w jakiejkolwiek formie czy postaci (w szczególności o charakterze pornograficznym, rasistowskim), powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne albo mogące obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne i polityczne oraz jakichkolwiek innych naruszających przepisy prawa, a także używanie Serwisów przez  Użytkownika w sposób naruszający ww. normy.
 6. Korzystanie ze Serwisów wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych Warunków Technicznych.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU

 1. Usługodawca świadczy za pomocą Serwisu następujące usługi na rzecz Użytkowników:
 2. umożliwienie Użytkownikom utworzenia i prowadzenia Wizytówek ,
 3. publikację ogłoszeń płatnych/bezpłatnych na warunkach szczegółowo określonych w OWU oraz w obowiązującym cenniku
 4. dodawanie i publikację w ramach Serwisu/Serwisów zdjęć jak i innych materiałów graficznych.
 5. otrzymywanie przez Partnera bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Serwisu, na podany przez Partnera adres poczty elektronicznej („Newsletter”).
 1. Usługodawca oferuje ponadto odrębnie usługi płatne  za wynagrodzeniem określonym w Cenniku, obejmujące m.in.: usługi reklamowe (banerynewsletter, promocja na fanpage’u).
 2. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika  formularza rejestracyjnego w tym określenia Loginu i Hasła oraz potwierdzenia przez Użytkownika oświadczenia o zawarciu umowy z Usługodawcą poprzez aktywowanie linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Konieczna jest również autoryzacja dokonywana przez Usługodawcę przy czym Usługodawca ma prawo do negatywnej weryfikacji konkretnego Użytkownika W takiej sytuacji nie dochodzi do zawarcia Umowy.
 4. Rejestracja obejmuje wybrane przez Użytkownika serwisy zarządzane przez Usługodawcę. Użytkownik może dokonać także jednorazowej rejestracji do wszystkich serwisów zarządzanych przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niepodawania żadnej osobie trzeciej swojego Loginu i Hasła i przyjmuje na siebie niniejszym odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek ich ujawnienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika na skutek udostępniania danych umożliwiających dostęp do serwisów jak i ich niewłaściwego zabezpieczenia.
 6. Użytkownik , wypełniając formularz rejestracyjny potwierdza, że:
 7. podane w nim dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
 8. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w imieniu własnym lub podmiotu, do którego reprezentowania jest upoważniony.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia rejestracji Użytkownika o określonej nazwie, jeżeli są to dane sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszają dobra osobiste osób trzecich.
 10. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
 11. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych w związku z zawarciem umowy w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
 12. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisów;
 13. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami OWU, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 14. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych i użytkowników Serwisu.

IV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wyłączne prawa do Materiałów udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy.
 2. Użytkownik  zapewnia Usługodawcę, że dysponuje wszelkimi prawami do Materiałów umieszczanych w ramach serwisów przez niego  lub osoby działające w jego imieniu, a w szczególności:
 3. posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich Materiałów,
 4. podawane przez niego dane / Materiały są aktualne – a w razie ich dezaktualizacji niezwłocznie przystąpi do ich modyfikacji;
 5. posiada wszelkie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób wskazanych we wszelkich Materiałach w ramach Serwisów;
 6. zawarcie umowy o świadczenie usług nie naruszy żadnych praw własności przemysłowej osoby trzeciej, a w szczególności nie naruszy żadnych praw ochronnych na znaki towarowe;
 7. publikacja przez Użytkownika Materiałów nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji oraz nie naruszy prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego ani uzasadnionych interesów Usługodawcy lub osób trzecich;
 8. zdaje sobie sprawę z tego, że w ramach Serwisów mogą być dostępne ogłoszenia bądź materiały dotyczące konkurencyjne wobec niego.
 9. W przypadku, gdy którekolwiek w powyższych zapewnień okaże się nieprawdziwe, Użytkownik będzie odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, jak również zwolni Usługodawcę w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie z odpowiedzialności wobec osób trzecich.
 10. Użytkownik , umieszczając w ramach Serwisów jakiekolwiek Materiały, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi w ramach Wizytówki lub w innym miejscu Serwisu udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Materiałów, bez jakiegokolwiek ograniczenia terytorialnego. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją umowy o świadczenie usług zawartej z Usługodawcą.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku braku możliwości realizacji swoich świadczeń z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej. Usługodawca jest uprawniony do czasowej przerwy technicznej w świadczeniu usług, z przyczyn technicznych (dalej również: „Przerwa techniczna”). Usługodawca dołoży należytej staranności, aby Przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Przerwy techniczne nie mają wpływu na ocenę wykonania przez Usługodawcę zobowiązań wynikających z Umowy, a dalsze wykonanie świadczeń odbywać się będzie niezwłocznie po zakończeniu Przerwy technicznej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Partnera powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (siła wyższa) lub z powodu Przerw technicznych.
 3. Usługodawca nie ponosi w żadnym zakresie odpowiedzialności względem Użytkownika z tytułu utraconych korzyści.
 4. Serwisy zarządzane przez usługodawcę  mają charter informacyjny i reklamowy

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli umowa o świadczenie usług nie jest realizowana przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami OWU lub przepisami prawa.
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie pod adresem kontakt @ wieruszow.info Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko lub firmę Użytkownika, Login, adres e-mail w celu przesyłania dalszej korespondencji a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji oraz w przypadku zgłoszenia pisemnego - podpis zgłaszającego. W przypadku wątpliwości czy reklamacja pochodzi od danego Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika w formie wiadomości email na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail z prośbą o potwierdzenie przesłania reklamacji w terminie kolejnych 7 dni.
 3. Ewentualne reklamacje są przyjmowane w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Użytkownik zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez Usługodawcę terminie i zakresie.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia zgodnie z postanowieniami ust. 4.
 6. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mail wskazany przez Partnera.

VII.        ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem za miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie uważa się za skutecznie doręczone Partnerowi najpóźniej 14 dni po jego wysłaniu przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Serwisów, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Materiałów w przypadku rażącego naruszenia przez niego postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Umów.
 3. Użytkownik, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 2 powyżej może skorzystać z Serwisu po uprzednim kontakcie z Usługodawcą i uzyskaniu zgody Usługodawcy na dalsze korzystanie z Serwisu.
 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez całkowite usunięcie wszelkich zamieszczonych materiałów oraz przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:
 5. Pisemnej na adres:
 6. wiadomości e-mail na adres kontakt @ wieruszow.info.
 7. W sytuacji rozwiązania Umowy obejmującej usługi odpłatne (niezależnie od przyczyn i warunków), opłacony przez Użytkownika abonament nie podlega zwrotowi.

VIII. DANE OSOBOWE I NEWSLETTER

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika  lub osób działających w jego imieniu jest Usługodawca zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz właściwych przepisów wykonawczych
 2. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin oświadcza, iż wyraża świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Admiratora danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji zawartej z nim umowy.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne  do celów, dla których dane te są gromadzone, a następnie przechowywane przez okres wymagany przez prawo dla spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ( np. księgowych) oraz do czasu przedawnienia roszczeń stron wynikających z zawartej umowy, przy uwzględnieniu dążenia do ich przetwarzania i przechowywania jedynie przez niezbędny okres.
 4. Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody mogą być przetwarzane do czasu jej odwołania.
 5. Zgodnie z przepisami ustawy z 29.06.1994 o rachunkowości dokumentacja dotycząca realizacji zamówień na rzecz Użytkowników  jak i dokumenty fiskalne jej dotyczące przechowywane są przez okres  lat 5.
 6. Użytkownikowi prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych w zakresie jego dotyczącym , ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa i możliwość skorzystania z poszczególnych uprawnień zależeć będzie od podstawy prawnej w oparciu o którą dane osobowe Użytkownika są przetwarzane oraz celu w jakim dane te są przetwarzane.
 7.  Z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Użytkownikowi przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO( tzw. interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes Administratora). Bez podania przyczyny Użytkownik jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadku oparcia przetwarzania danych na udzielonej przez Użytkownika zgodzie ma on  prawo w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 10. Podanie przez Użytkownika  danych osobowych przy rejestracji  jest  warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa rejestracji Użytkownika

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia usług stanowią integralną część umowy zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem
 2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług, bądź oświadczeń lub umów zawartych w ich wykonaniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w każdym czasie i z każdej przyczyny. O zmianie OWU Usługodawca doinformowuje Użytkowników  oraz osoby trzeciej na stronie internetowej Serwisu.
 4. W razie zmiany lub nieważności, któregokolwiek z postanowień OWU, pozostałe jego postanowienia pozostają bez zmian.
 5. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.